Polityka Prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Przetwarzaniem danych osobowych jest – w praktyce – każda czynność z udziałem danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Michał Mroczkowski  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą mixtura (skrót: WWT lub administrator) przetwarza dane osobowe w celach:
 4. a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w sklepie internetowym (zamiennie nazywanym też serwisem użytkowym), w tym:
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami Klientów oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży,
 • obsługi reklamacji, gdy Klient złoży taką reklamację,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Klient kieruje (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Klientami, w celach związanych ze świadczeniem usług,
 1. b) organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział,
 2. c) analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw;
 4. e) w celach marketingowych administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy

 

I.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których WWT jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których WWT przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. WWT realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, zgodnie z tymi przepisami. Pełne dane WWT jako administratora danych osobowych:

Michał Mroczkowski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą mixtura vege z siedzibą przy ul.Ratajczaka 18,61-815 Poznań

Dane zostały pozyskane przez nas:

 1. podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klientów na stronie internetowej sklepu internetowego;
 2. w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klientów na stronie internetowej WWT, bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta;
 3. w związku z transakcjami zakupu realizowanymi poprzez telefon,
 4. w trakcie zapisu do newsletter WWT.

Sklep Internetowy będzie dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów, ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z serwisu użytkowego i dokonywania zakupów w ramach sklepu, w tym celu będzie podejmować wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy przetwarza dane zgodnie z obowiązującym na terenie Unii Europejskiej Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w WWT – Michał Mroczkowski

 

II.

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową WWT lub korzystające z usług świadczonych przez WWT drogą elektroniczną (sklep internetowy prowadzony przez WWT), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam zostały podane. Serwis użytkowy ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III.

W ograniczonym zakresie WWT może zbierać dane osobowe automatycznie, za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisu internetowego. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez WWT, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Uwaga – po odrzuceniu plików cookies – niektóre funkcje oferowane przez nasz serwis użytkowy, mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach, nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu użytkowego.

IV.

WWT zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisu użytkowego przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji, w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika serwisu użytkowego.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu użytkowego, na żądanie uprawnionych do tego (w oparciu obowiązujące przepisy prawne) organów państwa, w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.

V.

Gdy jest to niezbędne do świadczenia danej usługi np. subskrybowania bezpłatnych newsletterów, udziału w programach lojalnościowych, konkursach lub promocjach dla Klientów serwisu użytkowego, WWT zbiera bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

VI.

Informacje, które gromadzi WWT, w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Wyjaśniamy, iż:

 1. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
 2. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji,
 3. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego serwisu i dopasowywania treści znajdujących się w naszym serwisie do tych preferencji,
 4. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

VII.

 

Sklep internetowy WWT będzie od Klientów zbierał następujące dane osobowe (za pośrednictwem serwisu użytkowego lub innych form komunikacji), w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie użytkowym:

 1. w przypadku osób fizycznych:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) adres zamieszkania zamawiającego,
 4. c) adres zamieszkania na jaki ma być dostarczona przesyłka (jeśli inny niż adres zamawiającego),
 5. d) adres poczty elektronicznej,
 6. e) numer telefonu, 
 1. w przypadku przedsiębiorców (chcących otrzymać faktury VAT lub wyrażających chęć podjęcia stałej współpracy ze sklepem internetowym):
 2. a) firmę,
 3. b) NIP,
 4. c) adres siedziby przedsiębiorcy,
 5. d) adres dostawy przesyłki (jeśli jest inny niż adres siedziby firmy),
 6. e) adres poczty elektronicznej,
 7. f) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klientów i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. 

Klienci nie muszą podawać ww. danych, jeśli nie chcą korzystać z wskazanych powyżej możliwości. 

Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub adresu e-mail: kontakt(at)wuchtawiarytej.pl

 

VIII.

Czas, przez jaki WWT może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych i wynosić może:

1) w przypadku, gdy WWT przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy WWT przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy WWT przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

IX.

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a WWT ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu WWT powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które WWT przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 2. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz WWT,
 3. podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz WWT,
 4. pozostali podwykonawcy WWT świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta WWT, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy,
 5. podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań satysfakcji klienta,
 6. firmy windykacyjne,
 7. audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi
 8. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

Na dzień stworzenia niniejszej Polityki Prywatności, WWT powierzył przetwarzanie danych następującym podmiotom:

 1. R2G Polska Sp. z o.o.. NIP: 7010194877

WWT zapewnia poszanowanie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Klientów, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klientów.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Klient zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez WWT; Klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych; dane Klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Klient zauważ, że jego dane są nieprawidłowe – Klient może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający WWT sprawdzić prawidłowość tych danych; dane Klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane Klienta nie będą WWT już potrzebne, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzanych danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie WWT są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy zawartej z Klientem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez WWT danych osobowych Klienta do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

XI.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane 

osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na kontakt(at)wuchtawiarytej.pl

 Na wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

WWT umożliwia kontakt bezpośredni w siedzibie WWT, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

Mixtura Michał Mroczkowski, ul Ratajczaka 18, 61-815 Poznań, NIP 781-176-29-19

XII.

Deklarujemy regularne przeglądanie Polityki prywatności i jej ewentualne zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub wskazane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych ( np. Kodeksy dobrych praktyk).